DIỄN GIẢ

Bà Mary Camp

Bà Mary Camp

Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ)
Bà Joy Hotter

Bà Joy Hotter

Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ)
Ông Tào Đức Nam

Ông Tào Đức Nam

Giám đốc kinh doanh CMC CMS
Phó GS. Suranga Nanayakkara

Phó GS. Suranga Nanayakkara

Giám đốc Augmented Human Lab, Đại học Auckland (UoA)

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng bộ phận Bizfly Web Solution