TÀI LIỆU

Video Highlight

Tải về

Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu New Zealand (NZGCC) - Sáng kiến thúc đẩy việc trang bị kỹ năng công dân toàn cầu và giao lưu quốc tế giữa mùa dịch".

Tải về

Giải pháp Giáo dục số cho lớp học thông minh từ Samsung

Tải về

Bước tiến chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Tải về

Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục số của New Zealand: Kiwrious - kích thích tiềm năng khoa học sáng tạo lứa tuổi học đường trong bối cảnh giáo dục 4.0

Tải về